28 maja 2017    
 Nasze produkcje:
 
Urząd Miasta i G. Rdzymin
 
Urząd Gminy Raczki
 
Urząd Gm. Bełchatów
 
Fabryka Ciastek Primart
 
Urząd Gminy Godów
 
Urząd Gminy Brzyska
 
Urząd Gminy Moskorzew
 
Urząd Gminy Bobrowo
 
Urząd Gminy Janowiec
 
Urząd M. Kazimierz-Dolny
 
Urząd Gminy Raciążek
 
Urząd Gminy Chynów
 
Archiwa dla Urządów
 
Urząd G. Sieroszewice
 
Urząd Gm. Lesznowola
 
Urząd Gm. Włocławek
 
Urząd Gminy Klembów
 
Urząd Miasta Sulejówek
 
Urząd G. Osieck BIP
 
Urząd G. Chotcza BIP
 
Urząd Gminy Raszyn
 
Urząd Gminy Siemień
 
Urząd Gm. Grabów n/Pilicą
 
Starostwo Siemiatycze
 
Urząd Gminy Cegłów
 
Urząd Gminy Radziejowice
 
Archiwa dla Gmin Rolmot
 
Urząd Miasta Działoszyn
 
Urząd Miasta i G. Stęszew
 
Urząd Miasta Łaskarzew
 
Urząd Miasta Zawichost
 
Urząd Gm. Sieroszewice
 
Napoje Zbyszko
 
Urząd Gminy Dobczyce
 
Starostwo Pow. Zwoleń
 
Urząd M. i G. Radzymin
 
Urząd Gminy Przasnysz
 
Urząd M. Szczekociny
 
Starostwo Powiat. Ryki
 
Powiat Makowski
 
Urząd Miasta Połaniec
  Lista referencyjna cd....
Biuletyn Informacji Publicznej
  Mapa gmin
Akceptujemy dokumenty elektroniczne z podpisem kwalifikowanym zgodne ze standardem ETSI
Certyfikaty legalności oprogramowania
  Komunikaty:
Spółka poszukuje inwestorów zainteresowanych integracją rynku usług związanych z Oficjalnymi Serwisami Internetowymi i Biuletynami Informacji Publicznej Gmin i Powiatów : internet@samorzad.pl
Baza adresów e-mail
gmin i powiatów
  Statystyka
  
 Księgarnia internetowa   PRAWO dla Samorządow   Kontakt  
nasze smieci
Regulamin 2016-07-01-2003-01-02

Regulamin świadczenia usług przez Szulc-Efekt sp. z o.o. - ( w dalszej części zw. Usługodawca lub S-E)

Szulc-Efekt sp. z o.o. - przysługuje PRAWO OCHRONNE na znak towarowy słowny www.gmina.pl zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, pod numerem Z-279123, oraz na towary i usługi nim ozaczone, stosownie do klasyfikacji wiedeńskiej  (35 38 42) i nicejskiej. Wszystkie usługi i towary udostepniene przez Szulc-Efekt są chronione prawem autorskim, prawem chroniącym bazy danych, etc, sensu largo. Szulc-Efekt udziela licencji na te produkty umożliwiając ich używanie, na klastrach serwerowych własnych lub zewnętrznych.
Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne, a rejestracja jakiejkolwiek usługi w sieci Usługodawcy - w formie konwencjonalnej lub elektronicznej -jest równoznaczna z jednoznaczną akceptacją niniejszego regulaminu . Jakiekolwiek reklamacje związane z wszelkimi gwarancjami czy rękojmią, jak również jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy podnoszona w związku z np. nieznajomością niniejszego dokumentu - będzie rozpatrywana negatywnie. W uzgodnionych pomiedzy stronami przypadkach, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury nastepuje zawarcie umowy na świadczenie usług, które jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy na piśmie.

1. W maksymalnym zakresie - sensu largo - przewidzianym przez polskie prawo inter alie: Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144, poz. 1204) - Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty spowodowane wadliwym działaniem kont pocztowych czy serwisów WWW Klientów (w tym w szególności za straty spowodowane wirusami, przerwami w dostawie sygnału czy funkcjonowania serwisów WWW).
2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w jakimkolwiek stopniu za jakiekolwiek treści udostepniane w kontach Klientów na serwerze Usługodawcy w tym w szczególności związane z naruszaniem : Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dn. 26 września 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.)- zapis dotyczy w szczególności choć nie wyłącznie art.: 115-117 ww. ustawy , Ustaw dotyczących ochrony informacji, etc.

2a. Całe ryzyko związane  z zawartością merytoryczną stron internetowych oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem serwerów usługodawcy spoczywa na Usługobiorcy.

2b. Istnieje bezwzgledny zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

3. W przypadku stwierdzenia, wad usług lub towarów, po stonie Szulc-Efekt sp. z oo - należy zawiadomiśc drogą pisemną Usługodawcę, o stwierdzonych uchybieniach, pod rygorem a limine. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonych wad, na Zasadach Ogólnych - de lege lata, w szczególności dyspozycji przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, oraz zawartych expresis verbis w niniejszym regulaminie chyba że wady są skutkiem vis maior.

4. W przypadku jak w pkt. 3 - Usługodawca zmieni termin wystawienia faktury VAT przedłużając go o stosowny okres (wielokrotność okresu dwutygodniowego)
4a. W przypadku, gdy aneksy do umowy świadczenia usług powodują zmianę okresu obowiązywnia umowy tak że cykl zawiera okres niepłnego roku, umowa zostaje automatycznie przedłużona tak aby opłata roczna obejmowała okres nie krótszy niż rok
4b. Ze względu na inercję w w sygnowaniu umow w JST, cykle abonamentowe oblicza sie od 1 dnia miesiąca, w ktorym miało miejsce sygnowanie przedmiotowej umowy.
5. Bieg świadczenia usługi rozpoczyna sie z chwilą utworzenia na serwerze Usługodawcy serwera WWW (przestrzeni dyskowej). Czynność ta może być zlecona ustnie przed datą podpisania umowy, za datę ustawienia serwera WWW przyjmuje się 1 dzień danego miesiąca.
5a. Jeśli okres obowiazywania umowy wygasł, a strony nie zdążyły sygnować aneksu przedłużającego jej obowiazywanie, usługi są w dalszym ciagu świadczone, a przedmiotowa umowa ulega autoamatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy.
W takim przypadku stosuje się przepisy art. 749 Kodeksu Cywilnego. W szczeglności zlecenie nie wygasa i kolejny okres abonamentowy rozpoczyna swoj bieg, w przypadku gdy Zamawiający, pomimo wygaśnięcia przedmiotowej umowy, w dalszym ciągu korzysta z usług Usługodawcy. 
5b. Ze względu na konieczność wykonywania częstych zmian w zakresie zmieniających się przepisów prawa dotyczących Jednostek Administracji Publicznej, za zgodą JAP - prace/usługi mogą zostać wykonane bez koniczności wystawiania odrębnych FV, jednakże wystawia się FV w zakresie abonamnetu, w ciągu 7 dni od dnia wykonania usługi/prac, a niewykoryztany okres abonamentowy zalicza się na poczet wykonanych prac/usług.  
6. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta w systemie serwerów Usługodawcy, nie obejmuje natomiast kosztów związanych z konfiguracją kont poczty lub ustawień FTP w siedzibie Zleceniodawcy, jak również zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont, a także zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Zamawiającego oraz jego rejestracji w wyszukiwarkach lub konfiguracji oprogramowania u Zamawiającego.
7. W ramach publikowanych na serwerze Usługodawcy informacji Zamawiający jest w całości odpowiedzialny za przestrzeganie polskiego prawa, a w szczególności prawa prasowego i autorskiego.
8. W przypadku braku zapłaty za świadczoną usługę w terminie umówionym na fakturze - Usługodawca zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług. Brak płatności w umówionym terminie może być równoznaczny z wygaśnięciem umowy, uznaniowość w tym względzie zastrzega sobie Usługodawca, który nie musi jej potwierdzać pismem.
9. W przypadku produkcji internetowych serwisów WWW, Usługodawca reprezentowany przez swojego pracownika określa wstępnie zakres usług uzależniony od charkteru i jakości prac do wykonania oraz zakres materiałów do publikacji jak również dodatkowe kwestie związane z usługami serwerowymi i na tej podstawie zostaje ustalona kwota zapłaty. Problemy w uzyskaniu materiałów nie wstrzymują procesu wystawienia faktury, w przypadku wykonania szkieletu serwisu i zaimplementowania stosownego oprogramowania serwerowego.
10. W przypadku opłaty kolejnego abonamentu istnieje możliwość wzajemnego uzgodnienia warunków abonamentowej opłaty wieczystej - w tym przypadku Usługobiorca jest zwolniony z ponoszenia dalszych kosztów za opłacanie corocznego abonmamentu.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawidłowych danych teleadresowych identyfikujących Jego Podmiot zarówno pod wzgledem podatkowym jak i kontaktowym. O wszelkich zmianach swoich danych teleadresowych Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Usługodawcę w tym w szczególności o zmianie formy prawnej Podmiotu.
12. Zmiany w cenniku Usługodawcy dotyczą aktualnych Usługobiorców po upływie okresu abonamentowego.
13. Zmiany cen nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające ze skutków ataków wirusów komputerowych, jakimi zostały zainfekowane komputery Usługobiorcy, za pośrednictwem np. poczty elektronicznej.

15. Usługobiorca, rejestrując jakiekolwiek konto, potwierdza, iż jego nazwa nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, oraz jest świadom, iż wszelkie spory na tym tle są rozstrzygane bez udziału Usługodawcy.

§16. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za soba zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

17. Rejestracji kont pocztowych dokonuje się poprzez interfejs funkcjonujący pod adresem http://www.gmina.pl/poczta .
Jednostki administracji publicznej powinny potwierdzić elektroniczny tryb rejestracji kont - stosownym oświadczeniem na piśmie.

18. Serwer pocztowy wyposażony jest w skaner antywirusowy.
Poczte "spam" prosimy odsyłac na konto spam@efekt.pl w celu ustawienia przez administratora odpowiednich restrykcji.

19. Warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone są w odrębnych umowach zawieranych z Usługobiorcą, do spraw nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Tryb postępowania reklamacyjnego - wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące usług powinny być składane na piśmie (pod rygorem nieważności) , dopuszcza się składanie ww. oświadczeń za pośrednictwem przesyłki przesłanej droga elektroniczną i podpisanej bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

21. Wszelkie oświadczenia ustne zarówno z jednej jak i drugiej strony, dotyczące treści umów wiążacych strony , złożone przed lub po podpisaniu umów są nieważne.

22. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

23. Usługodawca przypomina, iż zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144, poz. 1204) :

1) Nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane ten, kto transmitując dane:

a)nie jest inicjatorem transmisji
b)nie wybiera odbiorcy danych oraz
c)nie usuwa albo nie modyfikuje danych bedących przedmiotem transmisji

2) Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa powyżej obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jezeli działanie to ma na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne do zrealizowania transmisji.

3) Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto transmitując dane oraz zapeniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:

a)nie usuwa albo nie modyfikuje danych,
b)posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uzanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.


4) Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto przy zachowaniu warunków, o których mowa powyżej, niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usuniete z poczatkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

24. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzedowego zawiadomienia lub uzysaknia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub zwiazanej z nimi działalności niezwłocznie umożliwi dostep do tych danych. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługodawcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych.

25. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemozliwił dostep do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostepu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do niech dostępu.

26. Podmiot, który świadczy usługi okreslone powyżej nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostepnianych przez niego danych, o których mowa powyżej.

27. Sekcja dotycząca konkursu na najlepszy Internetowy Serwis Informacyjny Gminy/Powiatu:
Redakcja portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia na liście jednostek tylko te serwisy, które funkcjonują na serwerach właściciela poratlu.
Po uzyskaniu nagrody , w przeciągu tygodnia gmina/powiat jest usuwana z rankingu.

28. Klientom, kórzy w umowach zawartych w formie papierowej posiadają odwołanie do niniejszego regulaminu, w ramach usług hostingu, udostępnia się:

- Usługa "duża gmina" :
- pojemność przestrzeni dyskowej: 33 GB
- transfer pakietowy z/do (upload, download) sieci Internet - b/o
- umowa w formie papierowej
- konta poczty elktronicznej - b/o - w ramach przestrzeni na pocztę elektroniczną
- dostęp FTP do wydzielonego katalogu
- brak na serwerach niekontrolowanych serwisów WWW osób fizycznych
- ilośc subdomen 10
- do 10 baz MySQL  *(mała gmina do 3 baz MySQL)

29. Poprzez produkt o nazwie (pod marką)  "www.gmina.pl" - rozumiany jest Hosting JST wraz z udostępnieniem autorskiego Panelu Administrayjnego CMS - scilicet: produkt własny
30. Poprzez produkt o nazwie (pod marką) "HOSTING www.gmina.pl" - rozumiany jest Hosting JST bez udostępnienia autorskiego Panelu Administrayjnego CMS - scilicet: produkt obcy.
31. Do usług w przedmiocie hostingu PBIP, zobowiązujemy się stosować dyspozycje i reżimy okreśone w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.) - w przypadku aktualizacji de lege lata.


 

Powyższy dokument określa sposób korzystania z jakichkolwiek usług Usługodawcy, wyłaczenie odpowiedzialności jej zakres oraz wszelkie inne informacje organizacyjne i porządkowe, włączając w to wszelkie obowiązujące kwantyfikacje parametrów usług. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie produktów lub usług S-E, traktowane będzie jako delikt prawny, i znajdzie odzwierciedlenie w stosowaniu odpowiednich środków przewidzianych w prawie RP i UE.

« powrót
Baza Danych: adresy e-mail gmin i powiatów
  E. Formularze Centralne
  Elektr. Formularze Gmin
  KRS sprawdzanie FIRM
 Ranking stron WWW
1Szczytno 174397
2Żytno174356
3Częstochowa85875
zagłosuj  zobacz wyszukaj
Marnotrawienie Publicznych Pieniędzy
w szkołach
  
  Przetestuj nasz CMS
  Usługi serwerowe
  Galeria zdjęć
SONDA
Czy jesteś zadowolony z działania systemu epuap
Tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania
zobacz wyniki
  

 Najlepsze strony miast
 na świecie:
 
1. Nowy Jork
 
2. Los Angeles
 
3. Las Vegas
 
4. Miami
 
5. Chicago
 
6. Rzym
  Intranet
Szulc-Efekt sp. z o o - tel. 602-357-551, 22-673-62-12, 608-048-887, internet@samorzad.pl
zachęcamy do kontaktu wszystkie Gminy zainteresowane uporządkowaniem spraw związanych z informatyzacją jednostki  
© 1998-2011 Szulc-Efekt sp. z o.o